793 963 777 Zaloguj się

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Ocena ryzyka zawodowego: DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2

Opis stanowiska pracy

Diagnosta na stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym odpowiada za wykonywanie badań technicznych pojazdów; zajmuje się oceną stanu technicznego pojazdów bez ich demontażu lub tylko z demontażem częściowym bez naruszania podstawowego funkcjonowania połączeń elementów.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • rzeprowadzanie badań technicznych pojazdów przy wykorzystaniu specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej i metod badań określonych przez producentów pojazdów samochodowych i ich układów i zespołów;
 • ocenianie stanu technicznego poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych na podstawie analizy wartości parametrów stanu w porównaniu z wartościami parametrów podanych przez producenta w instrukcjach eksploatacji pojazdów;
 • określanie rodzaju i zakresu koniecznych naprawy lub konserwacji pojazdu oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdu po wykonanej naprawie;
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • dbanie o powierzony sprzęt diagnostyczny, dokonywanie terminowej kontroli stanu technicznego sprzętu oraz jego pomiarów;
 • podejmowanie działań na rzecz budowanie dobrego wizerunku;
 • budowanie bazy klientów stacji kontroli;

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.