793 963 777 Zaloguj się

DYSPOZYTOR TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Ocena ryzyka zawodowego: DYSPOZYTOR TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2

Opis stanowiska pracy

Dyspozytor transportu publicznego planuje, nadzoruje, koordynuje i rozlicza pracę kierowców, motorniczych, maszynistów i pojazdów w przedsiębiorstwie. Organizuje i koordynuje pracę podległych kierowców, motorniczych i maszynistów. Przyjmuje zlecenia transportowe, ustala harmonogram przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami a następnie przekazuje je pracownikom. Przed wyjazdem pojazdu w trasę nadzoruje jego stan techniczny oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdza trzeźwość. W przypadku uszkodzenia pojazdu organizuje pomoc techniczną lub zamianę pojazdu na inny, a w przypadku utrudnień organizuje trasy zastępcze na liniach komunikacyjnych. Do jego obowiązków należy rozliczanie czasu pracy oraz powierzonych im zadań. Kontroluje zużycie paliwa oraz płynów i środków eksploatacyjnych pojazdu. Prowadzi dokumentację transportową. Może także być odpowiedzialny za załatwianie interwencji i reklamacji dotyczących usług przewozowych. Dyspozytor pracujący w przedsiębiorstwie zajmującym się przewozem osób może udzielać informacji podróżnym o rozkładzie jazdy autobusów.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • przyjmowanie zleceń transportowych;
 • ustalanie harmonogramów przewozów;
 • wydawanie dyspozycji przewozu kierowcom;
 • planowanie i rozliczanie pracy kierowców i pojazdów;
 • kontrolowanie kosztów jednostkowych poszczególnych kursów;
 • prowadzenie książki dyspozycyjnej;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przewozowej;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony PPOŻ, ochrony środowiska oraz ergonomii.

 

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.