793 963 777 Zaloguj się

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI

Ocena ryzyka zawodowego: KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Kierownik działu administracji odpowiada za funkcjonowanie administracji w firmie; organizuje pracę biura przez nadzorowanie i kontrolowanie działań podległych pracowników obsługi biurowej; nadzoruje zaopatrzenie biura w niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie biurowe; dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy; nadzoruje procesy inwestycyjne, transport oraz koordynuje pracę podległych pracowników.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • organizowanie sprawnej pracy biura, w tym tworzenie i pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem odpowiednich procedur;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem procedur, np. w zakresie zamawiania i wydawania materiałów biurowych;
 • nadzorowanie zaopatrzenia w artykuły niezbędne dla funkcjonowania biura, w tym papier i materiały eksploatacyjne do drukarek;
 • kontrolowanie kosztów administracyjnych oraz realizowanie budżetu działu administracji;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu administracyjnego firmy;
 • nadzorowanie spraw gospodarczych, inwestycji, transportu, magazynu itp. niezwiązanych z działalnością podstawową firmy lub instytucji;
 • organizowanie pracy firm współpracujących – dostawców (np. firm remontowo-budowlanych, serwisowych, kurierskich itp.);
 • kontrolowanie realizacji umów zawartych w obszarze administracyjno-gospodarczym;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w tym pracowników administracyjno-biurowych, sekretariatu itp.;
 • motywowanie pracowników i rozliczanie ich pracy;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu administracyjno-gospodarczego;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów BHP, ochrony PPOŻ i ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.