793 963 777 Zaloguj się

MOTORNICZY TRAMWAJU

Ocena ryzyka zawodowego: MOTORNICZY TRAMWAJU

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Kierujący tramwajem (motorniczy) przewozi pasażerów pociągiem tramwajowym. Kierujący tramwajem (motorniczy) to zawód o charakterze usługowym. Praca kierującego tramwajem (motorniczego) polega na przewożeniu pasażerów pociągiem tramwajowym (wagon silnikowy z możliwym wozem doczepnym poruszający się po szynach i napędzany silnikami elektrycznymi zasilanymi z sieci trakcyjnej) w systemie komunikacji miejskiej. Do obowiązków kierującego tramwajem (motorniczego) wyruszającego na trasę z zajezdni należy: pobranie kompletu dokumentów, oznakowanie pojazdu, sprawdzenie wyposażenia, stanu technicznego oraz czystości pojazdu. Pracownik rozpoczynający pracę na trasie przejmuje dokumentację i sprawdza stan techniczny pojazdu. Po zakończeniu przejazdów kierujący tramwajem (motorniczy) zdaje dokumenty i zabezpiecza pojazd w zajezdni. Kierujący tramwajem (motorniczy) zatrzymuje pojazd zgodnie z rozkładem jazdy na określonych przystankach, na których wysiadają i wsiadają pasażerowie. Kierujący tramwajem (motorniczy) musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw komunikacyjnych. Jazda musi się odbywać w sposób umiejętny, tak aby zapewnić pasażerom bezpieczeństwo i komfort. Kierujący tramwajem (motorniczy) współpracuje z nadzorem ruchu, dyspozytorem i w razie konieczności z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym. Do jego obowiązków należy również właściwe wypełnienie wszystkich dokumentów (raporty, karta eksploatacji pojazdu).

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • przygotowywanie tramwaju przed wyjazdem na trasę (sprawdzenie stanu technicznego, oznakowanie, sprawdzenie czystości składu);
 • kierowanie tramwajem zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami wewnętrznymi przedsiębiorstw komunikacyjnych;
 • przewożenie pasażerów zgodnie z rozkładem jazdy;
 • powiadamianie pracowników nadzoru ruchu, dyspozytora o sytuacjach wymagających ich interwencji;
 • powiadamianie Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu pasażerów;
 • zabezpieczanie składu tramwajowego po zjeździe z trasy oraz zdanie dokumentów;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (raporty, karta eksploatacji pojazdu);
 • diagnozowanie uszkodzeń tramwaju powstałych w trakcie eksploatacji na trasie i ich usuwanie (z wyjątkiem awarii wymagających interwencji służb technicznych);
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony PPOŻ. i ergonomii.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.