793 963 777 Zaloguj się

Ocena ryzyka zawodowego

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Definicja ryzyka zawodowego zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: ryzyko zawodowe – to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty – np. niekorzystne skutki zdrowotne, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Obowiązkiem każdego pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy jest zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego.

Ważność:

bezterminowo lub wg potrzeb (w przypadku zmian organizacyjnych lub technologicznych na stanowisku pracy).

Celem analizy ryzyka zawodowego:

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Cel ten realizuje się poprzez eliminowanie lub ograniczanie wpływu zagrożeń na pracowników co jest możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich środków korygujących i profilaktycznych.

Co zawiera cena:

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla 1 stanowiska pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Cena:

Cena promocyjna:   75 zł  99 zł   

 

Sposób opracowania dokumentacji:

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika wykonana zostanie metodą trójstopniową lub pięciostopniową wg Polskiej Normy: PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Istnieje także możliwość opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego wg metody Risk Score.

Każde, oferowane ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, jest dokumentem gotowym do wdrożenia i podpisania przez pracownika. Wystarczy tylko wydrukować. Gwarantujemy przejście kontroli przez Inspekcję Pracy lub Sanepid z wynikiem pozytywnym! Dokument zawiera ok. 30 stron A4, a jego wersja elektroniczna może być drukowana dowolną ilość razy. Każda dokumentacja ryzyka zawodowego zawiera

  • Stronę tytułową.
  • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
  • Opis dla stanowiska pracy.
  • Wymagania dla stanowiska pracy.
  • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
  • Kartę pomiaru ryzyka zawodowego.
  • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
  • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

 

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy (art. 226 pkt 1)

Art. 226 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę dwa konkretne obowiązki związane z ryzykiem zawodowym, mianowicie:

  • Obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz obowiązek stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
  • Obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 39)

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawiera:

1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

b) wykonywanych zadań

c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

e) osób pracujących na tym stanowisku;

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.