793 963 777 Zaloguj się

Ocena ryzyka zawodowego

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Definicja ryzyka zawodowego zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: ryzyko zawodowe – to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty – np. niekorzystne skutki zdrowotne, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Obowiązkiem każdego pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy jest zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego.

Ważność:

bezterminowo lub wg potrzeb (w przypadku zmian organizacyjnych lub technologicznych na stanowisku pracy).

Celem analizy ryzyka zawodowego:

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Cel ten realizuje się poprzez eliminowanie lub ograniczanie wpływu zagrożeń na pracowników co jest możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich środków korygujących i profilaktycznych.

Co zawiera cena:

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla 1 stanowiska pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Cena:

Cena: 99 zł

Dokumentacja zawiera:

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika wykonana zostanie metodą trójstopniową wg PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawiera:

1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

b) wykonywanych zadań

c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

e) osób pracujących na tym stanowisku;

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy (art. 226 pkt 1)
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 39)