793 963 777 Zaloguj się

PILOT WYCIECZEK

Ocena ryzyka zawodowego: PILOT WYCIECZEK

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2

Opis stanowiska pracy

Pilot wycieczki w imieniu organizatora turystyki towarzyszy uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi, nadzoruje realizację założonego programu imprezy oraz czuwa nad sposobem wykonania usług świadczonych na rzecz uczestników.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • apewnienie właściwej realizacji programu imprezy;
 • kontrola jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem;
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy;
 • udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej;
 • dbanie o dobre imię organizatora i nie narażanie go na straty;
 • reprezentowanie organizatora turystyki wobec krajowych i zagranicznych organów administracyjnych podczas imprezy i wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie imprezy;
 • pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie;
 • warunkowo pełni funkcję tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.