793 963 777 Zaloguj się

PRACOWNIK LINII SEGREGACJI ODPADÓW

Ocena ryzyka zawodowego: PRACOWNIK LINII SEGREGACJI ODPADÓW

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Pracownik linii segregacji odpadów zajmuje się przyjmowaniem odpadów oraz selekcjonowaniem ich według rodzaju. Odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym odpadów specjalnych, tj.: elektrośmieci, odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych. Przekazuje odpady specjalne do utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach. Prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • przyjmowanie odpadów oraz weryfikacja, czy dostarczone odpady są zgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia itp.;
 • identyfikowanie poszczególnych rodzajów odpadów w celu umieszczania odpadów w wyznaczonych pojemnikach;
 • sporządzanie formularza przyjęcia odpadów dla każdego mieszkańca oddzielnie;
 • prowadzenie rejestru osób dostarczających odpady oraz ewidencji dostarczanych i przekazywanych odpadów, w tym odpadów specjalnych, tj.: odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych itp.;
 • przekazywanie odpadów specjalnych przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w specjalistycznej utylizacji tego rodzaju odpadów;
 • udzielanie informacji na temat funkcjonowania punktu zbiórki odpadów;
 • przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

 

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.