793 963 777 Zaloguj się

RADCA PRAWNY

Ocena ryzyka zawodowego: RADCA PRAWNY

Cena: 75

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Radca prawny wykonuje obsługę prawną jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów gospodarczych, ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej, udzielając porad i przygotowując opinie prawne, występując jako pełnomocnik stron w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 • uczestniczenie w prowadzonych przez jednostkę organizacyjną rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości albo umowy z kontrahentem zagranicznym;
 • opiniowanie pod względem prawnym decyzji dotyczących wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym;
 • informowanie organów jednostek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych i aktów wydawanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych;
 • uczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych (ustaw, aktów wykonawczych);
 • opiniowanie i uczestniczenie w uzgadnianiu aktów prawnych opracowywanych przez inne organy;
 • redagowanie dzienników urzędowych organu.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.