793 963 777 Zaloguj się

SORTOWACZ ODPADÓW

Ocena ryzyka zawodowego: SORTOWACZ ODPADÓW

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Sortowacz odpadów zajmuje się odbiorem oraz sortowaniem opadów; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym elektrośmieci i innych odpadów niebezpiecznych, znajdujących się w odpadach.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • sortowanie odpadów na poszczególne frakcje, w tym wybieranie odpadów nadających się do przetworzenia ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych lub opakowaniowych;
 • identyfikowanie poszczególnych rodzajów odpadów w celu umieszczania wysortowanych odpadów w wyznaczonych zsypach lub pojemnikach;
 • obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania odpadów komunalnych;
 • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń sortowniczych;
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów BHP i PPOŻ.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.