793 963 777 Zaloguj się

STRAŻNIK MIEJSKI (STRAŻNIK GMINNY)

Ocena ryzyka zawodowego: STRAŻNIK MIEJSKI (STRAŻNIK GMINNY)

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Strażnik miejski (strażnik gminny) odpowiada za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy. Zajmuje się ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Czuwa nad porządkiem i kontroluje ruch drogowy w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • działanie na rzecz utrzymania porządku w miejscach publicznych;
 • ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców;
 • zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia;
 • obsługa telefonu alarmowego nr 986, w tym przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie, realizacja przyjętych zgłoszeń poprzez wydawanie poleceń dyżurnym oddziałów lub podległym patrolom oraz egzekwowanie ich wykonania;
 • działanie na rzecz ochrony szkół i przedszkoli, w szczególności kontrola terenów w pobliżu placówek w celu wyeliminowania osób zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci, zwracanie uwagi na niekulturalne zachowanie (wulgarne słownictwo, palenie papierosów itp.), czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie placówek (prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg), współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych, urządzanie prelekcji i pogadanek na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami;
 • współpraca i współdziałanie z policją w celu utrzymania porządku publicznego oraz z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także z organizacjami i innymi służbami w związku z koniecznością zapewnienia porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu;
 • działanie na rzecz ochrony urzędu i podległych gminnych jednostek organizacyjnych;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
 • kontrolowanie ruchu drogowego zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrolowanie przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu;
 • kontrolowanie stanu czystości i estetyki miejsc publicznych;
 • kontrolowanie wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminów utrzymania czystości i porządku;
 • patrolowanie terenów zielonych;
 • kontrolowanie oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach;
 • kontrolowanie utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych;
 • kontrolowanie wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.