793 963 777 Zaloguj się

SZKLARZ

Ocena ryzyka zawodowego: SZKLARZ

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2

Opis stanowiska pracy

Szklarz szkli ramy okienne, drzwiowe, wystawy, szklarnie, meble itp., wykłada szkłem ściany i kolumny, osadza lustra i wykonuje inne podobne prace, posługując się specjalnymi narzędziami i sprzętem mechanicznym oraz przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • dobieranie rodzaju i gatunku szkła odpowiedniego do wykonywanych prac;
 • krojenie szkła zgodnie z wymiarami, według rysunku lub pobranymi z natury;
 • szlifowanie krawędzi szkła, wiercenie i wycinanie otworów w szkle;
 • sporządzanie kitów szklarskich;
 • osadzanie, mocowanie i uszczelnianie szyb w ramach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych;
 • wykładanie ścian, kolumn itp. elementów szkłem dekoracyjnym;
 • szklenie inspektów i szklarni;
 • szklenie mebli, akwariów
 • wytwarzanie, renowacja i osadzanie luster;
 • czyszczenie i konserwacja stosowanych narzędzi i sprzętu;
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
 • sporządzanie kalkulacji kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.