793 963 777 Zaloguj się

Szkolenie wstępne

Szczegóły szkolenia wstępnego dla pracowników:

Szkolenie wstępne odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy  przed rozpoczęciem pracy w firmie (a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy).

Składa się ono z 2 instruktaży: – instruktażu ogólnego, który  przeprowadza pracownik służb bhp, specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy lub pracodawca jeśli sam wykonuje zadania służb bhp lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oraz instruktażu stanowiskowego  przeprowadzonego przez  osobę kierującą pracownikami lub wyznaczoną przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Poświadczeniem  szkolenia wstępnego jest karta szkolenia wstępnego, która powinna znaleźć się w aktach osobowych pracownika.

Ważność szkolenia:

Szkolenie wstępne odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pierwsze szkolenie okresowe  przeprowadza się do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia dla pracowników: administracyjno-biurowych i innych, inzynieryjno-techniczych. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych,
 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

Co zawiera cena:

 • dostęp do materiałów szkoleniowych
 • kartę szkolenia wstępnego
 • pomoc techniczną
 • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 59 zł 55 zł 50 zł 45 zł 40 zł

Ramowy program szkolenia:

Program instruktażu ogólnego:

 Lp.  Temat szkolenia*:  Liczba godzin*:
 1  Istota bezpieczeństwa i higieny pracy  0,6
 2  Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  0,6
 3  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  0,6
 4  Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy  0,5
 5  Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze  0,5
 6  Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym  0,4
 7  Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego  0,5
 8  Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika  0,5
 9  Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego  0,5
 10  Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru  1
 11  Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy  1
 Razem:  minimum 3

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Program instruktażu stanowiskowego:

 Lp.  Temat szkolenia*:  Liczba godzin*:
 1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

 • elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
 • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
 • przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,
c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2
 2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.  0,5
 3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora  0,5
 4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora  4
 5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika  1
 Razem:  minimum 8

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.