793 963 777 Zaloguj się

TECHNIK RADIOLOG

Ocena ryzyka zawodowego: TECHNIK RADIOLOG

Cena:  75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Technik radiolog wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym (radioterapia).

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu (np. ułożenie);
 • przygotowywanie sprzętu, instrumentów, materiałów fotograficznych itp.;
 • wykonywanie badań elektrokardiograficznych, elektroencefalograficznych, audiometrycznych, termograficznych, ultrasonograficznych itp.;
 • wykonywanie – w zakresie radioterapii – napromieniowania leczniczego specjalistyczną aparaturą i substancjami radioaktywnymi, zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-lekarskiej (radiogramy, kardiogramy, taśmy rentgenokinematograficzne, zapisy na taśmach, opisy);
 • samodzielna ocena niektórych wyników badań, np. ciśnienia krwi i innych danych związanych ze stanem pacjenta;
 • prowadzenie rejestracji zabiegów i chorych oraz gospodarki materiałowej;
 • obsługiwanie oraz konserwacja aparatury i urządzeń diagnostycznych do prześwietleń (np. generatora rentgenowskiego trzyfazowego, toru telewizyjnego ze wzmacniaczem, urządzenia do zdjęć celowanych, automatycznego – kolimatora programowego itp.), do badań naczyniowych – zabiegowych (np. zestaw do badań neuroradiologicznych typu Limer III, sprzęt reanimacyjny), do techniki tomograficznej (np. tomografy komputerowe), do badań radiofotograficznych (np. kamery małoobrazkowe, pantografy do zdjęć panoramicznych) oraz aparatów składających się na wyposażenie pracowni radioterapeutycznych, pracowni izotopowych oraz pracowni diagnostyki elektromedycznej;
 • prowadzenie systematycznych kontroli dawek indywidualnych i innych pomiarów dozymetrycznych;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. (np. używanie odzieży ochronnej), znajomość zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.