793 963 777 Zaloguj się

ARCHIWISTA

Ocena ryzyka zawodowego: ARCHIWISTA

Cena:  75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Archiwista przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • nadzorowanie materiałów archiwalnych w państwowych jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie kontroli archiwów zakładowych;
 • przeprowadzanie ekspertyz dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji;
 • uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych dotyczących archiwizacji dokumentów;
 • przeprowadzanie szkoleń personelu kancelaryjno-archiwalnego w państwowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają dokumenty do archiwizacji;
 • prowadzenie badań naukowych nad wyodrębnianiem zespołów archiwalnych;
 • porządkowanie zespołu archiwalnego: segregowanie archiwów wg serii, systematyzowanie archiwaliów w seriach, porządkowanie wewnętrzne archiwaliów oraz sygnowanie jednostek archiwalnych;
 • inwentaryzowanie zespołu archiwalnego: spisywanie uporządkowanych jednostek wg wytycznych obowiązujących w służbie archiwalnej, zgodnie z zasadami i metodami archiwistyki, tworzenie inwentarza archiwalnego sumarycznego i analitycznego;
 • opracowywanie inwentarzy, katalogów, skorowidzów, indeksów, sumariuszy i przewodników archiwalnych;
 • udostępnianie archiwaliów w celach naukowych, popularyzacyjnych oraz jako dowodów prawnych (odpisy dokumentów, reprodukcje lub wyciągi archiwalne);
 • przygotowywanie danych do komputerowego systemu informacji archiwalnej i publikacji wydawnictw źródłowych dla Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej;
 • prowadzenie działalności naukowej dotyczącej teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.