793 963 777 Zaloguj się

Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegóły szkolenia BHP dla pracowników administracyjno – biurowych i innych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

Ważność szkolenia:

6 lat

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych
 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

 

Co zawiera cena:

 • dostęp do szkolenia
 • certyfikat
 • egzamin
 • przesyłkę
 • pomoc techniczną
 • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
 • ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk administracyjno-biurowych

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 59 zł 50 zł 45 zł 40 zł 35 zł

Ramowy program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i nie bezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

 

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.