793 963 777 Zaloguj się

Pracodawców i osób kierujących w języku angielskim

Szczegóły szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  w języku angielskim:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców,

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

Ważność szkolenia:

5 lat

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Co zawiera cena:

 • dostęp do szkolenia
 • certyfikat
 • egzamin
 • przesyłkę
 • pomoc techniczną
 • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
 • ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk administracyjno-biurowych

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 129 zł 100 zł 90 zł 80 zł 75 zł

Ramowy program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • szkolenia w zakresie bhp,
 • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zwiazanego z tymi zagrożeniami.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. zwiadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej.

 

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.