793 963 777 Zaloguj się

Pracowników służby zdrowia

Szczegóły szkolenia BHP pracowników służby zdrowia:

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników placówek służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników, których charakter pracy wiąze się narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ważność szkolenia:

5 lat

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych,
  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

 

Co zawiera cena:

  • dostęp do szkolenia
  • certyfikat
  • egzamin
  • przesyłkę
  • pomoc techniczną
  • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-20 od 30
Cena brutto za osobę: 70 zł 50 zł 45 zł 37 zł 35 zł
Cena promocyjna: 59 zł 50 zł 45 zł 40 zł 35 zł

Ramowy program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i nie bezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy w medycynie przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z uwzględnieniem:

a) regulacji prawnych w zakresie ochrony pracy w polach elektromagnetycznych, podstawowych pojęć dotyczących zagadnienia,

b) źródeł promieniowania w medycynie oraz zasad ochrony pracy w polach elektromagnetycznych, środków ograniczenia narażenia pracowników na działanie pól,

c) pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, ich interpretacji,

d) bhp przy zastosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

6. Prace przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego  (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.