793 963 777 Zaloguj się

ODCZYTYWACZ LICZNIKÓW

Ocena ryzyka zawodowego: ODCZYTYWACZ LICZNIKÓW

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Odczytywacz liczników dokonuje odczytów liczników zużycia elektryczności, energii cieplnej, gazu i wody lub innych mediów.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • poruszanie się po ustalonych trasach w celu dokonania odczytów z urządzeń pomiarowych;
 • odnajdywanie licznika energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody w lokalu lub na terenie obiektu na podstawie informacji zawartej w formularzu dodawania odczytów mediów;
 • odczytywanie jednostek rozliczeniowych pokazywanych na licznikach zużycia elektryczności, energii cieplnej, gazu lub wody i zapisywanie odczytów (w tym: całkowitego zużycia energii, zużycia energii w różnych strefach taryfowych, na przykład szczyt i poza szczytem, daty i godziny odczytu) z uwzględnieniem jednostek miary stosowanych w przypadku danego medium oraz części ułamkowej odczytu;
 • w przypadku liczników elektronicznych dokonywanie odczytu zdalnie za pomocą terminala i wprowadzanie odczytów do systemu;
 • sprawdzanie odczytów w przypadkach, gdy zużycie odbiega od normy i zapisywanie możliwych przyczyn odchyleń;
 • sprawdzanie liczników pod kątem nieuprawnionych podłączeń, usterek i uszkodzeń, takich jak: złamane pieczęcie, ślady otwierania obudowy itp.;
 • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wystawianie faktur na podstawie wskazań licznika.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.