793 963 777 Zaloguj się

PRACOWNIK STACJI PALIW

Ocena ryzyka zawodowego: PRACOWNIK STACJI PALIW

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Pracownik stacji paliw zajmuje się sprzedażą paliw do pojazdów, obrotem towarów handlowych, a także utrzymaniem standardów marketingowych i porządkowych w miejscu sprzedaży.
Pracownik stacji paliw jest zawodem o charakterze handlowo-usługowym. Celem pracy sprzedawcy jest sprzedaż paliw i innych towarów dostępnych na stacji oraz dokumentowanie ich obrotu. Osoba wykonująca ten zawód odpowiedzialna jest za obsługę klientów oraz prace związane ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem stacji paliw w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych towarów, usług i standardów działania. Zadaniem pracownika jest przyjmowanie dostaw, magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych oraz innych towarów handlowych, zabezpieczanie utargu. Do jego obowiązków należy również informowanie klientów o ofercie sprzedażowej oraz dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży i właściwą ekspozycję towarów. Sprzedawca w stacji paliw obsługuje system kasowy (kasy fiskalne, terminale płatnicze), wystawia faktury (obsługa komputera) oraz obsługuje inne, zainstalowane na stacji paliw urządzenia (np. lottomaty, urządzenia myjni). Pracownik bierze udział w inwentaryzacji towarów i innych składników majątku, za które jest materialnie odpowiedzialny.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów w stacji paliw;
 • magazynowanie towarów w stacji paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży w stacji paliw;
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów stacji paliw;
 • inkasowanie należności transakcji finansowych, zabezpieczenie utargu;
 • obsługiwanie urządzeń technicznych stosowanych w stacji paliw (np. myjnia, kompresor, dystrybutor paliwa);
 • informowanie klientów o ofercie sprzedażowej, stosowanie określonych metod i form prezentacji towarów;
 • realizowanie i przestrzeganie procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w stacji paliw;
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie stacji paliw;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony PPOŻ, ochrony środowiska, HACCP i wymaganiami ergonomii.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.