793 963 777 Zaloguj się

PROKURATOR

Ocena ryzyka zawodowego: PROKURATOR

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Prokurator strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem osób winnych popełnienia przestępstw.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • wszczynanie i prowadzenie postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) albo zlecanie wszczęcia lub prowadzenia takiego postępowania innemu organowi (np. organowi policji);
 • przesłuchiwanie podejrzanego, świadków, biegłych, gromadzenie dowodów rzeczowych w toku postępowania przygotowawczego;
 • stosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanego (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie, dozór policyjny);
 • sprawowanie nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez inne organy;
 • kierowanie wystąpień (tzw. sygnalizacje) do odpowiedniego organu, w razie ujawnienia okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa;
 • uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach;
 • składanie wniosków co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć;
 • zaskarżanie orzeczenia, które uznał za niesłuszne;
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonych przez inne organy państwowe;
 • składanie sprawozdań przełożonemu z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) wraz z własną oceną orzeczenia;
 • wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami i ewentualnie w sprawach wniesionych przez innych oskarżycieli (np. oskarżyciela prywatnego);
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wyroków w sprawach karnych (tzw. nadzór penitencjarny), postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych orzeczeń i decyzji o pozbawieniu wolności;
 • wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych;
 • uczestniczenie w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego lub praw obywateli;
 • zaskarżanie do sądu administracyjnego niezgodnych z prawem decyzji oraz uczestniczenie w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.