793 963 777 Zaloguj się

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Ocena ryzyka zawodowego: REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Pracownicy urzędu do spraw świadczeń społecznych i alimentacyjnych posiadają i stosują wiedzę w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania systemu.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • realizowanie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:
  • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych;
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek;
  • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł;
  • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;
  • wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta–rencisty, potwierdzających status emeryta–rencisty;
  • opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
  • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • współtworzenie Biuletynu Informacyjnego;
  • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych;
  • prowadzenie prewencji rentowej, a w jej ramach:
   • kierowanie ubezpieczonych i osoby do ośrodków rehabilitacyjnych;
   • prowadzenie badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.