793 963 777 Zaloguj się

REFERENT

Ocena ryzyka zawodowego: REFERENT

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Referent prowadzi sekretariat zgodnie ze swoimi obowiązkami.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • Kompleksowa obsługa sekretariatu. Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii głównej w tym:
  • przyjmowanie korespondencji wpływającej;
  • wysyłanie korespondencji;
  • sporządzanie i redagowanie pism urzędowych;
  • tworzenie prezentacji multimedialnych;
  • udzielanie informacji z zakresu turystyki i imprez kulturalnych;
 • Administrowanie strony internetowej, w tym modyfikowanie strony poprzez zakładanie nowych stron, zakładek, tworzenie galerii, zamieszczanie zdjęć.
 • Pełnienie obowiązków kasjera polegających między innymi na:
  • przygotowywanie dokumentów księgowych do dalszej dekretacji – pieczętowanie,
  • prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania,
  • przyjmowanie wpłat z kwitariuszy i ich rozliczanie w książce druków ścisłego zarachowania,
  • wystawienie rachunków wewnętrznych za sprzedane usługi, materiały i towary,
  • prowadzenie całej dokumentacji rozliczeniowej związanej z obrotem gotówkowym, bankowym i kasowym,
  • wytworzenie biletów wstępu na imprezy płatne, realizacja zamówień biletów wstępu do izb muzealnych Zamku Piastowskiego i ich numerowanie oraz rejestrowanie w książce druków ścisłego zarachowania oraz sporządzanie protokołów wytworzenia, przekazania i rozliczenia  ze sprzedaży w/w biletów i materiałów promocyjnych,
  • sprzedaż biletów wstępu na imprezy płatne przed planowanym rozpoczęciem danej imprezy.
 • Współpraca w zakresie realizacji kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
 • Współpraca z działem merytorycznym w zakresie organizacji i realizacji poszczególnych imprez, pomoc przy organizacji i realizacji poszczególnych imprez.
 • Współpraca w zakresie przygotowania i realizacji oprawy artystycznej uroczystości miejskich i świąt państwowych.
 • Praca przy promowaniu wydarzeń kulturalnych oraz działalności placówki, w tym:
  • współpraca z mediami, organizacja i bieżący nadzór nad realizacją patronatów medialnych i pakietów sponsorskich poszczególnych imprez,
  • wykonywanie projektów graficznych plakatów, ulotek, folderów, zaproszeń, plansz dot. poszczególnych przedsięwzięć i ich druk oraz nadzór nad ich dystrybucją na terenie Gminy ,
  • organizacja spotkań dyrektora z dziennikarzami, konferencji prasowych,
  • realizacja  zamówień dotyczących  materiałów promocyjnych, przygotowywanie i wydawanie upominków / suwenirów ,
  • prowadzenie archiwum informacji poprzez gromadzenie wycinków prasowych,
 • Prowadzenie księgi inwentarzowej oraz materiałowej.
 • Współpraca z Urzędem Miasta, szkołami i przedszkolami, z jednostkami organizacyjnymi gminy, z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie prowadzenia i udostępniania zwiedzającym zbiorów Izby Muzealnej i galerii artystycznej.
 • Przygotowywanie materiałów i przekazywanie informacji z zakresu spraw dotyczących kultury, sportu i rekreacji celem publikacji w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zakupów i zamówień wykonywanych na stanowisku pracy.
 • Koordynowanie i realizacja spraw związanych z ppoż. i naprawą urządzeń, obiektów, budynków.
 • Wykonywanie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki oraz archiwizowaniem dokumentów, w tym:
  • sporządzanie projektów umów cywilno – prawnych,
  • organizacja i kontrola przebiegu pracy skazanych i stażystów,
  • pomoc techniczna przy tworzeniu harmonogramów godzin pracy pracowników i harmonogramów zajęć, imprez, najmów sal i przekazywanie ich pracownikom oraz dyrektorowi,
  • dokumentacja wydarzeń kulturalnych z działalności placówki, fotografowanie, archiwizacja i publikowanie zdjęć na stronie internetowej.
 • Przygotowywanie dla Dyrektora projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji w zakresie problematyki związanej ze stanowiskiem.
 • Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych materiałów biurowych i środków czystości.
 • Wykonywanie innych poleceń dyrektora, zgodnych ze Statutem.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.